Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
!!!Náuka o spoločnosti NASAj
Anglická literatúra ALA
Anglická štylistika ANT
Anglický jazyk ANJ
Aplikované experimenty APE
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Dejiny a spoločnosť DAS
Dejiny umenia DEU
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Literárny seminár LSE
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Počítačové systémy POS
Počítačové technológie POT
Práca s materiálmi PBM
Práca s počítačom PCP
Práca s textom v anglickom jazyku PAJ
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Psychológia PSY
Reálie anglofónnych krajín RAK
Seminár z anglickej gramatiky SAG
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z programovania SPG
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie Spr
Svet práce SEE
Španielsky jazyk SJA
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teória poznania TOK
Umenie a kultúra UKL
Vedy VED
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Výtvarné umenie VYU
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2021.0.1244 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.10.2020

Predĺženie čipu na karte ISIC

Novinky